CWT-nordic

GEM ANLÆG

Største fordele med GEM-systemet:

Vi tilbyder det mest effektive højtryks-flotationsanlæg på markedet, som hjælper til en mere bæredygtig produktion.

GEM-systemet kan med sin unikke teknologi og effektivitet fjerne mere organisk materiale i spildevandet end nogen anden kendt flotationsteknologi.

Et lavt kemikalieforbrug med 100% opløst luft i spildevandet udnyttes polymeren til sin maksimale effektivitet, hvilket er med til at give de lavere driftsomkostninger.

GEM-maskinen kræver mindre plads end traditionelle DAF-systemer og er et gennemtestet system med mere end 850 installationer på verdensplan.

Der er minimal vedligeholdelse og kan justeres op og ned i håndtering af varierende belastninger og strømme samt mindre lugtgener.

Principperne i GEM er de patenterede LSGM (Liquid Solid Gas Mixer) Hydro-cyklon hoveder, hvor polymer og luft tilsættes spildevandet i en centrifugal bevægelse, som under højt tryk blandets i rørsystemet ind i maskinens første kammer.

GEM-maskinen indeholder 3 patenter som i samspil har optimeret og procesforbedret flotationsteknikken væsenligt.

GEM-anlægget giver en grønnere og endnu bedre miljømæssig profil som kan bruges til markedsføring af ens produkter.

Det reduceret særbidrag til spildevandsafledning gør at de fleste virksomheder kommer under særbidragsgrænserne for COD, N og P og dermed slippe for særbidraget.

En cirkulær økonomi kan opnås ved salg af slam til energirigtig produktion af el og varme.

Principperne i GEM-systemet

PATENT #6797181

Illustration af LSGM-princippet (Liquid Solid Gas Mixing), der anvendes i GEMs hydro-cyklon hoveder. Her tilsættes luft og polymer og mixes meget effektivt under tryk i en centrifugal bevægelse. Herved opnås at spildevandet mættes med luft.

liquid solid gas mixer LSGM
PATENT #7374689

GEM-systemets højtryks-hydrocykloner mætter spildevandet 100% med luft. Det gør, at alle partikler omgives af luft før de senere indfanges af polymeren. 

Trykket sænkes gradvist over GEMs hydrocykloner og ved udløb i opdriftstanken er spildevandet trykløst og slampartiklerne stadig omgivet af luft. Det betyder at luften udvider sig og trækker alle partikler til overfladen, hvorfra de skimmes. Det giver rent vand.

Gennemløbstiden i GEM er kun omkring 20 minutter og der er ikke behov for en stor opholdstank. Det betyder at GEM anlæg fylder meget mindre – typisk kun ca. 20 % i forhold til andre flotationsanlæg med samme kapacitet.

PATENT #7347939

Grundet trykket og højhastigheds-centrifugalkraften giver GEM-systemet mulighed for, at bruge højmolekylær polymerer. I GEMs hydrocykloner trækkes disse ud i lange tråde, der giver en meget større polymeroverflade, så tæt på 100% af slampartiklerne bliver tiltrukket og fanget ved brug af væsentligt mindre kemikalieforbrug.

Slam fra GEM holder altid mindst 6% tørstof og enkelte gange op mod 30%. Med efterfølgende dræning i slamtank er det muligt at nå væsentligt højere, da polymeren vil trække sig sammen og kaste vandet af i processen. Det giver tørt slam.

GEM-systemets høje effektivitet gør at maskinen kræver op til 8-10 gange mindre plads end traditionelle DAF-systemer. Det gør den samlede anskaffelse, installation og investering væsentlig mere attraktiv.

Principskitse af GEM - højtryksflotationssystem

Flotationstank rensning af industri spildevand

Punkt 1,2 og 3:
Illustreret med 2 stk.(Normalt 5-6 stk.) patenterede LSGM (Liquid Solid Gas Mixer) hydrocyklon hoveder, hvor polymer og luft tilsættes spildevandet i en centrifugal bevægelse som under tryk blandes i rørsystemet pkt. 1-2-33 og presses ind i maskinens første kammer pkt. 4-5.

Punkt 4 og 5:
I første kammer er luften omdannet til små nanobobler, som er 100% opløst i spildevands-strømmen. Når luften bliver kombineret med den højmolekylære polymer, bliver tæt på 100% af de organiske partikler tiltrukket og fanget med et væsentligtmindre kemikalieforbrug.

Punkt 6 og 7:
Alle partikler bliver omsluttet af nanoboblerne og stiger derefter til overfladen pkt. 6-7 hvor en mekanisk skraber, skimmerslammet til slamtanken.

Punkt 8:
Alle slampartikler vil søge mod toppen, og det rensedespildevand vil i flotationstanken søge mod bunden pkt. 8, hvorfra vandet føres til udløb.

GEM modeloversigt

spildevandsløsning CWT nordic

Rensegarantier

Fuldskalatest på både GEM-anlæg og Swingmill

DEMO-flow

Før I investerer i et GEM-anlæg eller en Swingmill Skruepresse tilbyder CWT Nordic fuldskalatest, hvor hele økonomien beregnes. Fuldskalatesten er en forudsætning for procesgarantien, hvor  der efterfølgende vil blive præsenteret demo-analysen ed GEM præstationsestimat.

CWT Nordic har investeret i et demo-flow som kan tilpasses jeres ønsker for anlægget og på den måde vise rensegarantier og grader inden beslutningen om et anlæg tages.

Vi arbejder mod en bæredygtig udvikling