CWT-nordic

Vi arbejder mod bæredygtig udvikling

Vores mission for klima og miljø

Vi skaber værdi og er forpligtet til at lede klimaomlægningen gennem vores teknologi og dedikerede løsninger, der renser tungt forurenet spildevand.


Det er vigtigt fordi.....

Industrispildevand er en væsentlig kilde til forurening af vores vandmiljøer. Reduktion af forurenede udledninger til søer, floder og oceaner fører til bedre forhold for øko-systemerne i havet.

Når forholdene for de marine økosystemer forbedres sikres en bedre og naturlig øget CO2-optagelse. I god form kan de marine økosystemer optage mere end 25% af den globale CO2-udledning.

Spildevandsslam rummer et enormt bæredygtigt potentiale. Energipotentialet svarer til omkring 4 % af den nuværende globale energiproduktion. Det muliggør store drivhusgasbesparelser. Slammet er også rigt på kritiske mineraler, proteiner samt kulstof, og bør betragtes om en ressource fremfor et spildprodukt.

Men også bare fordi vi alle fortjener rent vand og et renere miljø……..

6.3 Rens og brug spildevand bedre

Vi tror på mennesker og at ingen ønsker at skade vores natur, hvis de har et realistisk alternativ. Det alternativ vil vi sikre, så det ikke bare bliver økonomisk overkommeligt at få renset industrielt spildevand, men også at spildevandet renses bedst muligt.

Green fact:

GEM systemet renser typisk forurening i spildevand med omkring 99%. Det gælder også miljøfremmede stoffer, der traditionelt er meget svært at fjerne i traditionelle renseanlæg som fedt og olier, phosfor, tungmetaller samt kulbrinter.
Genbrug af proces vand har et stort og uudnyttet miljøpotentiale. Det er typisk svære projekter fordi man ikke har en facitliste

7.2 Udnyt spildevand som VE

Med vores teknologier hjælper vi kunder med at omdanne affaldsprodukter i spildevand til ren energi. Vi er godt på vej og vores projekter har allerede sikret et stort grønt årligt overskud for vores virksomhed og vores medarbejdere mange år fremover. Men det er ikke nok. Fremover vil vi øge vores kunders fokus på mulighederne ved at udnytte energipotentialet i spildevand. Hermed bidrager til en renere verden.

Green fact:

Vores projekt med rensning af spildevand for fiskeindustrien har i første fase skabt energi per produktionstime, der svarer til energiproduktionen fra en middelstor vindmølle. I næste fase tredobles kapaciteten på anlægget og det vil udløse et energipotentiale, der modsvarer de nyeste supervindmøller.

12.4 Håndter affald ansvarligt

Vi vil arbejde tæt sammen med vores kunder for at hjælpe dem med at reducere og genbruge deres affaldsmængder. Det gør vi ved aktivt, at identificere og understøtte muligheder for cirkulære øko-systemer, som skaber værdi i form af mineraler og energi.
I mange tilfælde vil vores teknologi være BAT. Det gælder særligt for virksomheder, der modtager og bearbejder miljøfremmede stoffer. Her har vi og vores teknologi en særlig forpligtelse til at samarbejde og indgå i partnerskaber for at sikre renere vand og mindre påvirkning af miljøet.

Green fact:

Internationalt anerkendte forskere vurderer at energipotentialet i slam fra spildevand udgør mellem 2 og 4 % af den samlede globale energiproduktion. Det er næsten på niveau med forventningen til energiproduktion fra solceller.
Biogas anlæg skyder op i Danmark i et tempo, der resulterer i mangel på grøn biomasse. Med et højt energipotentiale, er spildevandsslam attraktivt for biogas-produktion. Hermed løses et affaldsproblem og en energiudfordring. Mange typer industrielt spildevandsslam kan derefter bruges som markgødning. Så bliver det vist ikke mere cirkulært ?

14.1 Reducer havforurening

Med vores teknologi vil vi være med til at sikre at spildevandet renses bedst muligt. Det er en gigantisk opgave, men med en teknologi designet til at fjerne tunge forureninger med høj belastning og de værst-forurenende stoffer som phosfor, tungmetaller, kulbrinter, fedt, olie og smøremidler samt medicin-rester kan og vil vi gøre en forskel, hvor de offentlige biologiske renseanlæg ikke kan følge med.

Green fact:

Livet under vand udgør det største øko-system og optager årligt 25% af den CO2 vi udleder. Et sundere og balanceret marint økosystem er derfor centralt i den grønne omstilling. Også derfor er vi nødt til at værne om vores hav og vandområder. Traditionelt er spildevand – både renset og urenset – ledt ud i søer og åer for til slut at ende i havet.